parallax background
 

JURIDISCHE KENNISGEVING

1.PRESENTATIE VAN DEZE WEBSITE

In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website revolution-laundry.nl geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en het toezicht op:
Eigenaar: KIS - SAS 44181550300020-7 Rue Jean-Pierre Timbaud, BP 309-38434 Echirolles, Frankrijk
Bedenker: Webiaprod
Publicatiemanager: KIS SAS. De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: KIS
Host: OVH - 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix, FRANKRIJK

2. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

De revolution-laundry.nl Revolution-Laundry.com website impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, dus gebruikers van de website revolution-laundry.nl worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.
Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. KIS kan echter besluiten om de dienst te onderbreken om technische onderhoudsredenen en KIS zal dan proberen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en tijden van de onderbreking.
De website revolution-laundry.nl wordt regelmatig bijgewerkt door KIS. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. BESCHRIJVING VAN DE VERSTREKTE DIENSTEN

Het doel van de websiterevolution-laundry.nl is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
KIS streeft ernaar om op de website revolution-washing.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij veroorzaakt door hemzelf of door externe partners die hem deze informatie verstrekken.
Alle informatie op revolution-laundry.nlwordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op revolution-laundry.nlmogelijk niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De website maakt gebruik van WordPress-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met een ultramoderne browser.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERVALSING/KOPIEREN

KIS is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruikersrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van KIS.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

6. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

KIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website revolution-laundry.nl, hetzij door het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij door de schijn van een bug of incompatibiliteit.
KIS kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de revolution-laundry.nl website.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. KIS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in dit gebied is geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt KIS zich ook het recht voor om de gebruiker civielrechtelijk en / of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, in het bijzonder in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.)

7. BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Wanneer u de site revolution-laundry.nl gebruikt,kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site revolution-laundry.nl de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.
KIS verzamelt in elk geval alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker om bepaalde diensten aan te bieden die worden aangeboden door de website revolution-laundry.nl. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij / zij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de website revolution-laundry.nl gevraagd of hij of zij deze informatie eerlijk heeft verstrekt. In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de revolution-laundry.nl site wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de verwerving van KIS en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om de gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de revolution-laundry.nl website.
De site is niet geregistreerd bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt. Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. HYPERLINKS EN COOKIES

De website revolution-laundry.nl bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van KIS. KIS kan de inhoud van de aldus bezochte sites echter niet controleren en aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
Als u op de website revolution-laundry.nl surft, kunnen er cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.
Weigering om een ​​cookie te installeren kan ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.
Onder Firefox: klik boven in het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: Gebruik de aangepaste instellingen voor de geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.
Onder Safari: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Privacy" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.
Onder Chrome: Klik op het menupictogram rechtsboven in de browser (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Privacy" op voorkeuren. Op het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website revolution-laundry.nl is onderworpen aan de Franse wetgeving. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10. DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie.

11. LEXICO

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.
Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Revolution App
Revolution Laundry